Tag: Spring

@Value annotation trong Spring

@Value annotation được sử dụng để chú thích các thuộc tính trong class hoặc các tham số đầu vào của method hay constructor để đặt tiêm các giá trị tương ứng được cấu hình trong các tệp cấu hình,

@Qualifier annotation trong Spring

chúng ta đã biết cách sử dụng @Qualifier annotation để giải quyết trong trường hợp có nhiều hơn 1 bean được định nghĩa. Bên cạnh @Primary và autowired by name thì @Qualifier vẫn được khuyến khích sử dụng hơn vì tính rõ ràng mà nó mang …