Tag: Spring

DTO là gì? Dùng DTO trong những trường hợp nào?

DTO là gì? DTO hay tên gọi đầy đủ là Data Tranfer Object là một design pattern lần đầu tiên được giới thiệu bởi Martin Fowler trong cuốn sách EAA. Mục đích sử dụng chính của DTO đó là giảm số lần gọi các method giữa các tiến trình xử lý. Giảm số  lần gọi các method giữa các tiến …