Tag: Search Algorithm

Jump Search

Ý tưởng của Jump Search là làm sao để giảm kiểm tra các phần tử ít hơn bằng cách nhảy về phía trước một khoảng các cố định để bỏ qua một số phần tử.

Linear Search

Linear search hay còn lại là tìm kiếm tuần tự, là một phương pháp tìm kiếm một phần tử cho trước trong một danh sách