Tag: Java Thread

Main thread trong java

Vậy có bao giờ các bạn tự đặt ra câu hỏi lúc chạy chương trình thì có thread nào được tạo hay không? ai tạo ra nó? và tạo sao hàm main() luôn được chạy