Tag: Java JVM

Các thông số quan trọng trong JVM

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hiểu các tùy chọn thường được sử dụng để cấu hình Java Virtual Machine. Cấu hình Heap Memory – Xms, Xmx Options Một trong những phương pháp phổ biến nhất liên quan đến hiệu suất của ứng dụng là khởi tạo bộ nhớ heap theo yêu cầu ứng dụng. …