Tag: HTTP

HttpClient Basic Authentication trong Apache HttpClient 4.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cấu hình Basic Authentication trong Apache HttpClient 4. Đầu tiên để sử dụng Apache HttpClient 4 chúng ta cần thêm dependency vào project Maven. Cấu hình Basic Authentication  Để cấu hình Basic Authentication trong Apache HttpClient chúng ta sẽ cần sử dụng đến CredentialsProvider class. Việc cấu hình …