Tag: Hibernate

Điểm khác nhau giữa Lazy và Eager trong Hibernate và JPA

Đối với các ứng dụng sử dụng JPA/Hibernate thì các tác vụ liên quan đến truy vấn lấy dữ liệu từ database xảy ra rất thường xuyên. Đây là một điểm khá quan trọng mà Hibernate phải làm thật tốt để nâng cao hiệu năng cho ứng dụng. Khái niệm về FetchType được Hibernate đưa ra nhầm giải quyết việc lấy …