Tag: Java cơ bản

Properties class trong Java

Trong bài viết này, chúng ta đã thảo luận về cách sử dụng Properties class cơ bản, bao gồm cách sử dụng Properties để tải và lưu trữ các cặp key-value ở cả các file cấu hình và định dạng XML.

Ý nghĩa của từ khóa return trong Java

Trước hết chúng ta phải lưu ý rằng từ khóa return không chỉ giới hạn trong ngôn ngữ Java mà nó là một khái niệm chung cho các ngôn ngữ lập trình kể cả C,C++, Python v.v kể cả assembler. Nó đề cập đến một hàm, chương trình con hay các phương thức trả lại quyền điều khiển cho nơi …