Tag: Java cơ bản

Copy Constructor trong Java

Trong Java, chusng ta cũng có thể sử dụng clone method để tạo một object mới từ một object đã tồn tại. Tuy nhiên copy constructor có một số ưu điểm hơn clone method:

Cách cấu hình Stack size trong JVM

Mỗi thread trong JVM đều có một stack riêng dùng để lưu trữ các thông như biến local, các kết quả tính toán v.v Stack là một phần quan trọng trong JVM mà mọi triển khai của JVM đều phải sử dụng.

@SafeVarargs annotation trong Java

@SafeVarargs chỉ có thể được sử dụng với các final, static method hoặc constructor vì chúng không thể được ghi đè.  Vì một phương thức có thể override vẫn có thể thực hiện thao tác không an toàn trên các varargs.

@SuppressWarnings annotation trong Java

Khi biên dịch mã nguồn Java thì trình biên dịch sẽ cảnh báo một số điểm bất thường các lỗ hỏng hoặc các mã nguồn xấu cho chúng ta. Việc này thông thường rất hữu ích, nó giúp giúp ta phát hiện và sửa lỗi một cách nhanh chóng