Tag: Eclipse

Cách export file JAR trong Eclipse

Tệp JAR là tệp định dạng ZIP gói các Java class thành một đơn vị duy nhất. Có hai loại tệp JAR trong Java:Library JAR - Dùng để xây dựng các thư viện có thể sử dụng lại ở nhiều nơi.

Cách gỡ Eclipse IDE hoàn toàn khỏi Windows

thư mục này có thể chứa một lượng lớn dữ liệu. LƯU Ý: Nếu bạn không sử dụng Maven nữa, bạn có thể xóa thư mục .m2 trong thư mục user home của mình. Thư mục .m2 lưu trữ các tệp jar được Maven tải xuống (kho lưu trữ) nên nó thường chứa một lượng lớn dữ liệu