Bubble Sort

Bubble sort là thuật toán hoạt động bằng cách hoán đổi vị trí hai phần tử tử liền kề nhau nếu chúng sai vị trí.

Quick Sort

Quick sort là một thuật toán chia để trị. Quick Sort sẽ chọn một phần tử chốt(pivot) và phân thành 2 phần, một bên sẽ nhỏ hơn pivot và một bên lớn hơn pivot. Mỗi phân vùng được chia ra lại tiếp tục làm việc tương tự cho đến khi mảng không thể chia nhỏ hơn nữa thì quá trình …

N +1 Trong ORM(Object Relational Mapping)

N + 1 là gì? Chúng ta có một bảng PurchaseOrder và bảng PurchaseOrderItem như hình bên dưới. Chúng ta có thể thấy PurchaseOrder với  PurchaseOrderItem quan hệ 1 – N. Bây giờ chúng ta thử xem một ví dụ, ta sẽ lấy tất cả các PurchaseOrder lên, vậy ta sẽ làm như sau: Ok, tới đây mọi chuyện vẫn OK.  Chúng ta có PurchaseOrder và chúng ta thoải moái …