Học java căn bản qua từng ví dụ cụ thể

Java là gì?

Java một ngôn ngữ độc lập với các nền tảng. Có nghĩa là mã code java có thể biên dịch và chạy trên các nền tảng khác nhau như Windows, Linux, Mac OS etc. 

Java có thể làm hầu hết mọi thứ, chẳng hạn như là Mobile (Android), Web (Spring, Servlet etc), Desktop app (Swing, JavaFX) etc. Cho nên chúng ta sẽ không sợ đói khi học java nhé.

Trong loạt bài Học java căn bản qua từng ví dụ cụ thể này mình sẽ cố gắng giải thích đơn giản hoá nhất và cố gắng tạo ra nhiều ví dụ để cho các bạn dễ học, dễ nhớ.

Mục lục

Phần 1: Làm quen với ngôn ngữ lập trình java

 1. Giới thiệu ngôn ngữ java 
 2. JVM và Sự khác biệt giữa JVM, JDK, JRE
 3. Tạo project command line trong intellij
 4. Chương trình java đầu tiên
 5. Các Kiểu dữ liệu trong java
 6. Biến trong Java
 7. Toán tử trong java
 8. Mệnh đề điều kiện trong java
 9. Switch – case trong java
 10. Vòng lặp For trong java
 11. Vòng lặp While trog java
 12. Vòng lặp do-while trong java
 13. Mệnh đề Continue trong java
 14. Mệnh đề Break trong java
 15. Hàm (method) trong java
 16. Chuỗi(String) trong java
 17. Mảng(Array) trong java
 18. Tự định nghĩa Enum trong java
 19. Java annotation trong java
 20. Tổng hợp bài tập java căn bản
Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *