Cách hashCode method hoạt động trong Java

Hash(băm) là một khái niệm cơ bản trong khoa học máy tính. Trong Java các thuật toán hash được sử dụng trong các collection dạng key-value như HashMap