Sorting Algorithms

Quick Sort

Quick sort là một thuật toán chia để trị. Cách quick sort làm là nó sẽ chọn một phần tử chốt(pivot) và phân thành 2 phần, một bên sẽ nhỏ hơn pivot và một bên lớn hơn pivot. Mỗi phân vùng được chia ra lại tiếp tục làm việc tương tự cho đến khi mảng …

Quick Sort Read More »