Tổng lớn nhất của chuỗi con

Viết chương trình tính tổng lớn nhất của một chuổi con liên tiếp trong mảng một chiều